ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Polska Unia Właścicieli Nieruchomości zwana dalej „Unią Właścicieli” działa na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych /Dz.U.nr. 35 poz.194 oraz niniejszego statutu. Jest ogólnokrajową reprezentacją zrzeszeń właścicieli nieruchomości oraz innych organizacji, których cele są podobne do celów Unii Właścicieli

§ 2

1. Terenem działania Unii Właścicieli jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kraków.
2. Unia Właścicieli posiada osobowość prawną.
3. Unia Właścicieli używa znaku kompozycji graficznej według wzoru ustalonego przez Zarząd Główny Unii Właścicieli.

§ 3
1. Zadaniem Unii Właścicieli jest:

 • 1) Reprezentowanie interesów organizacji właścicieli nieruchomości i zarządców będących członkami Unii Właścicieli, zwanych dalej organizacjami właścicieli, wobec organów władzy i administracji państwowej.
 • 2) Dążenie do odzyskania przez właścicieli pełnego prawa dysponowania swoją własnością, i umocnienie tego prawa.
 • 3) – oparcie wynajmu mieszkań w domach czynszowych na przepisach kodeksu cywilnego, przy zachowaniu zasady swobody zawierania umów,
 • 4) – doprowadzenie gospodarki w prywatnych domach czynszowych do pełnej opłacalności (czynsz pokrywający koszty eksploatacji, amortyzacji i przewidziany zysk),
 • 5) – ochrona właścicieli przed nadmiernym opodatkowaniem oraz zawyżonymi cenami usług komunalnych
 • 6) – konsolidowanie środowiska właścicieli oraz działanie na rzecz zwiększenia jego znaczenia w życiu społecznym Kraju.
 • 7) – współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami właścicieli: jak np. Stowarzyszenie Przemysłowców Polskich, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Związek Hotelarzy i Właścicieli Pensjonatów oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz właścicieli włącznie z możliwością przystąpienia w/w organizacji do Unii,
 • 8) – współdziałanie z „Union Internationale de la Propriete Immobilere” w Paryżu, oraz innymi organizacjami międzynarodowymi.

2. Unia Właścicieli realizuje swoje zadania przez:

 • 1) – występowanie do odpowiedzialnych w Państwie organów władzy: Rząd, Parlament, Urząd Prezydenta,
 • 2) – kształtowanie opinii społecznej drogą publikacji, audycji radiowych i TV, oraz poprzez wydawanie własnego pisma,
 • 3) – organizowanie spotkań i konferencji,
 • 4) – prowadzenie działalności gospodarczej
 • 5) – prowadzenie negocjacji z organizacjami lokatorskimi,
 • 6) – współdziałanie z organizacjami politycznymi wspierającymi w swych programach własność prywatną.


ROZDZIAŁ II – CZŁONKOWIE, ICH PRACA I OBOWIĄZKI

§ 4

1. Członkami Unii Właścicieli mogą być organizacje zrzeszające właścicieli nieruchomości oraz inne organizacje właścicieli których cele są zbliżone z celami Unii. Przystąpienie tych organizacji do Unii jest dobrowolne i zależy od decyzji ich statutowych władz. Organizacje wchodzące w skład Unii zachowują w całości swą dotychczasową strukturę władzy i pełną autonomię.
2. Członkowie założyciele Unii Właścicieli stają się jej członkami z chwilą wpisania do rejestru jednostek samorządu zarodowego niektórych podmiotów gospodarczych.
3. Inne organizacje stają się członkami Unii Właścicieli po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu decyzji o przyjęciu przez Zarząd Główny Unii Właścicieli.
4. Przyjmowanie nowych członków Unii Właścicieli należy do kompetencji Zarządu Głównego.
5. Decyzja w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia organizacji do Unii winna być podjęta w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji, a zainteresowana organizacja winna być powiadomiona o decyzji Zarządu Głównego w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia w terminie l miesiąca odwołania do Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja Rewizyjna Unii Właścicieli rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy.

§ 5

Członkostwo w Unii Właścicieli ustaje na skutek:

 • 1) likwidacji organizacji,
 • 2) wystąpienia z Unii Właścicieli po 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
 • 3) wykluczenia organizacji z Unii Właścicieli na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania, w związku z uchybieniem podstawowych obowiązków statutowych lub innych przyczyn uznanych przez Zarząd Główny Unii Właścicieli za ważne.

§ 6

Członkowie Unii Właścicieli mają prawo:

 • 1) brać udział przez swoich pełnomocników w Ogólnych Zebraniach Unii Właścicieli,
 • 2) zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Unii Właścicieli i jej organów,
 • 3) korzystać ze świadczeń Unii Właścicieli w zakresie jej statutowej działalności.

§ 7

Członkowie Unii Właścicieli są obowiązani :

 • 1) wpłacać wpisowe i uiszczać zadeklarowane składki w ustalonych terminach,
 • 2) delegować przedstawicieli do Ogólnego Zebrania Unii Właścicieli,
 • 3) stosować się do postanowień statutu Unii Właścicieli.


ROZDZIAŁ III – ORGANY UNII WŁAŚCICIELI

§ 8

Organami Unii Właścicieli są:

 • 1) Ogólne Zebranie
 • 2) Zarząd Główny
 • 3) Komisja Rewizyjna
 • 4) Rada Programowa jako organ opiniodawczo-doradczy (zakres jej działania określa odrębny regulamin)

§ 9

Ogólne Zebranie

1. Ogólne Zebranie jest najwyższym organem Unii Właścicieli
2. Ogólne Zebranie stanowią delegaci organizacji członków Unii Właścicieli
3. Organizacje w liczbie członków do 500 osób mają prawo do udziału jednego delegata w Ogólnym Zebraniu; o liczbie członków przekraczającej 500 osób mają prawo do udziału po jednym delegacie na każde rozpoczęte 500 członków.
4. Organizacje wyznaczają delegatów do Ogólnego Zebrania na czteroletnią kadencje. Mandat delegata wygasa przed terminem 4-letniej kadencji wskutek rezygnacji, odwołania przez delegującą organizację, lub ustanie członkostwa organizacji w Unii Właścicieli. 5. Delegat może brać udział w Ogólnym Zebraniu tylko osobiście.
W przypadku niemożności wzięcia udziału w Ogólnym Zebraniu organizacja delegująca powiadamia o tym Zarząd Główny i deleguje zastępcę delegata.
6. Każdy delegat ma jeden głos.
7. Członkowie Zarządu Głównego i Komisja Rewizyjna nie będący delegatami uczestniczą w Ogólnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 10

Ogólne Zebranie:

 • 1) uchwala statut i zmiany w statucie Unii Właścicieli
 • 2) powołuje i odwołuje Prezydenta, Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną
 • 3) uchwala program i kierunki działania
 • 4) uchwala wysokość świadczeń (wpisowego i składek) członków na rzecz Unii Właścicieli
 • 5) rozpatruje i ocenia wyniki działalności Unii Właścicieli
 • 6) podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Unii Właścicieli i wyznacza jej likwidatora.

§ 11

1. Ogólne Zebranie zwołuje Zarząd Główny Unii Właścicieli przynajmniej jeden raz w roku. Co cztery lata Ogólne Zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Winno być zwołane w terminie do końca pierwszego kwartału po upłynie okresu sprawozdawczego.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej l/3 zrzeszonych członków, wyrażone w pisemnym wniosku Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Ogólne Zebranie w takim terminie, aby mogło się odbyć przed upływem 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
3. Uprawnieni do żądania zwołania Ogólnego Zebrania mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku obrad Ogólnego Zebrania. Żądanie takie powinno być zgłoszone na 14 dni przed terminem Ogólnego Zebrania.

§ 12

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Ogólnego Zebrania, Zarząd Główny powinien zawiadomić organizacje – członków Unii Właścicieli pisemnie co najmniej na 21 dni przed terminem Ogólnego Zebrania.
2. W przypadku wniesienia dc porządku obrad Ogólnego Zebrania dodatkowych spraw, uzupełniony porządek dzienny powinien być podany do wiadomości organizacjom pisemnie na 7 dni przed terminem Ogólnego Zebrania.

§ 13

Obrady Ogólnego Zebrania otwiera Prezydent Unii Właścicieli lub upoważniony przez niego członek Zarządu Głównego i zarządza wybór przewodniczącego Ogólnego Zebrania.

§ 14

1. Ogólne Zebranie podejmuje uchwały bez względu na ilość obecnych. Jednakże uchwała w sprawie likwidacji Unii Właścicieli powinna być podjęta w obecności co najmniej połowy delegatów.
2. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały o zmianach w statucie oraz w sprawie likwidacji Unii Właścicieli podejmowane są większością 2/3 głosów.
3. Ogólne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Ogólne Zebranie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Ogólnego Zebrania, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw, objętych porządkiem obrad.
4. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie co najmniej 1/3 liczby obecnych delegatów Przewodniczący obowiązany jest zarządzić głosowanie tajne.
5. Obrady Ogólnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokołujący Ogólnego Zebranie.

§ 15

Zarząd Główny

1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Unii Właścicieli kierującym bezpośrednio jej działalnością i reprezentującym ją na zewnątrz. Zarząd Główny wybiera Ogólne Zebranie. Zarząd Główny składa się z 8-miu osób w tym:

 • Prezydenta Unii
 • V-ce Prezydenta
 • Sekretarza Generalnego
 • Skarbnika
 • 4 Członków Zarządu

2. Zarząd Główny może powołać Biuro Unii Właścicieli do obsługi technicznej i prawnej Zarządu i innych organów Unii Właścicieli.
3. Pracą Biura Unii kieruje powołany przez Zarząd Główny dyrektor lub v-prezydent.

§ 16

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów Unii Właścicieli, a w szczególności:

 • 1) zwoływanie Ogólnego zebrania,
 • 2) opracowuje projekty rocznych planów działania, planów finansowych i innych planów działania Unii Właścicieli,
 • 3) prowadzenie działalności Unii Właścicieli w ramach zatwierdzonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 • 4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz bilansów,
 • 5) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz z organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.
 • 6) ustalanie wysokości składek członkowskich

§ 17

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Unii Właścicieli składają przez swoje podpisy pod pieczątką dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym Prezydent lub V-prezydent oraz Skarbnik .

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się miarę potrzeby, co najmniej jednak jeden raz na kwartał. Zwołuje je Prezydent Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezydenta. Posiedzenia nogą być zwołane zależnie od potrzeb w siedzibie Unii lub na wyjeździe.
2. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu Głównego, tryb obradowania, podejmowanie decyzji i uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin pracy Zarządu Głównego.

§ 19

Zarząd Główny może powołać zespoły problemowe działające okresowo lub stale przy Zarządzie.

§ 20
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność. Komisja Rewizyjna czuwa nad właściwym wykonywaniem przez Unię Właścicieli jej zadań statutowych.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków powołanych przez Ogólne Zebranie, na okres 4-ch lat. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi Przewodniczący, który kieruje jej pracą.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna prowadzi okresowe, co najmniej raz na pół roku kontrole całokształtu działalności Unii Właścicieli i jej Zarządu Głównego.
2. Komisja Rewizyjna składa raz w roku sprawozdanie Ogólnemu Zebraniu.
3. Komisja Rewizyjna stawia wnioski dotyczące udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego na Ogólnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
4. Komisja Rewizyjna na prawo występowania do Prezydium z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Prezydium z głosami doradczymi.

§ 22

Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb pracy i inne sprawy organizacyjne określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV – GOSPODARKA FINANS0WA

§ 23

1. Unia Właścicieli prowadzi działalność na zasadzie samowystarczalności finansowej.
2. Fundusze Unii Właścicieli powstają z:

 • 1) jednorazowego wpisowego pobieranego od każdej organizacji wchodzącej w skład Unii Właścicieli, której wysokość określa Zarząd Główny,
 • 2) rocznych składek członkowskich, organizacji-członków Unii Właścicieli,
 • 3) darowizn,
 • 4) działalności gospodarczej.

§ 24

1. Unia Właścicieli prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ V – ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA UNII

§ 25

1. Likwidacja Unii Właścicieli następuje na wniosek zarządu Głównego lub 1/2 liczby członków w drodze uchwały Ogólnego Zebranie podjętej większością 2/3 głosów.
2. Czynności likwidacji Unii Właścicieli dokonuje likwidator wybrany przez Ogólne Zebranie lub wyznaczony przez Sąd.
3. Organ wyznaczający likwidatora określa jego zadania, wynagrodzenie i ustala termin zakończenia likwidacji, który nie może być dłuższy niż jeden rok.
4. O likwidacji Unii Właścicieli oraz wyznaczeniu jej likwidatora dokonuje się odpowiedniego wpisu w rejestrze Unii Właścicieli.

§ 26

Koszty likwidacji Unii Właścicieli, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywane są z majątku Unii Właścicieli, a w razie nie posiadania majątku ze Skarbu Państwa.

§ 27

Majątek Unii może być przekazany na rzecz dowolnej organizacji (lub podzielony między kilka organizacji) wskazanej przez Zarząd Główny, zaakceptowanej przez Ogólne Zebranie.

ROZDZIAŁ VI – PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Uchwały i informacje Unii Właścicieli są podawane do wiadomości członkom przez opublikowanie w okresowych biuletynach Unii Właścicieli lub wydawnictwie „WŁASNOŚĆ”.

§ 29

Statut został uchwalony na Zebraniu założycielskim w dniu 8 września 1991 r.